பக்கம்_பேனர்

தயாரிப்புகள்

 • பல்வேறு தொழில்துறை பயன்பாடுகளுக்கான உயர்தர சைக்ளோபென்டேன்

  பல்வேறு தொழில்துறை பயன்பாடுகளுக்கான உயர்தர சைக்ளோபென்டேன்

  சைக்ளோபென்டேன் என்பது C5H10 என்ற மூலக்கூறு வாய்ப்பாடு கொண்ட ஒரு சுழற்சி ஹைட்ரோகார்பன் ஆகும்.இது பெட்ரோல் போன்ற வாசனையுடன் நிறமற்ற, எரியக்கூடிய திரவமாகும்.சைக்ளோபென்டேன் என்பது ஒரு அலிசைக்ளிக் கலவை ஆகும், அதாவது அதன் கட்டமைப்பில் கார்பன் அணுக்களின் வளையம் உள்ளது.இது ஒரு எளிய ஐந்து-உறுப்பு வளையமாகும், ஒவ்வொரு கார்பன் அணுவும் இரண்டு ஹைட்ரஜன் அணுக்களுடன் பிணைக்கப்பட்டுள்ளது.

  சைக்ளோபென்டேன் ஒரு துருவ மூலக்கூறு அல்ல, அதாவது இது தண்ணீரில் எளிதில் கரையாது, ஆனால் துருவமற்ற கரைப்பான்களில் நன்றாக கரைகிறது.இது பொதுவாக கரைப்பானாக, குறிப்பாக பாலியூரிதீன் நுரை உற்பத்தியிலும், குளிர்பதனப் பொருளாகவும் பயன்படுத்தப்படுகிறது.இது மருந்துகள் மற்றும் வேளாண் இரசாயனங்கள் உட்பட பிற இரசாயனங்களின் தொகுப்புக்கான தொடக்கப் பொருளாகவும் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

 • குளிரூட்டலுக்கான ஆற்றல்-திறமையான மற்றும் செலவு குறைந்த சைக்ளோபென்டேன்

  குளிரூட்டலுக்கான ஆற்றல்-திறமையான மற்றும் செலவு குறைந்த சைக்ளோபென்டேன்

  சைக்ளோபென்டேன் (சி பென்டேன் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது) என்பது C5H10 மற்றும் CAS எண் 287-92-3 என்ற இரசாயன சூத்திரத்துடன் கூடிய அதிக எரியக்கூடிய அலிசைக்ளிக் ஹைட்ரோகார்பன் ஆகும், இதில் ஐந்து கார்பன் அணுக்களின் வளையம் ஒன்று விமானத்திற்கு மேலேயும் கீழேயும் இரண்டு ஹைட்ரஜன் அணுக்களுடன் பிணைக்கப்பட்டுள்ளது.இது பெட்ரோல் போன்ற வாசனையுடன் நிறமற்ற திரவமாக நிகழ்கிறது.இதன் உருகுநிலை −94 °C மற்றும் அதன் கொதிநிலை 49 °C ஆகும்.சைக்ளோபென்டேன் சைக்ளோஅல்கேன்களின் வகுப்பில் உள்ளது, கார்பன் அணுக்களின் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட வளையங்களைக் கொண்ட அல்கேன்கள்.அதிக வெப்பநிலை மற்றும் அழுத்தத்தில் அலுமினாவின் முன்னிலையில் சைக்ளோஹெக்சேனை விரிசல் செய்வதன் மூலம் இது உருவாகிறது.